Εκπαιδευτικά Προγράμματα και πρωτοβουλίες


  •                   

  • Η χορωδία του σχολείου έχει σημαντική παρουσία σε ενδοσχολικές και εξωσχολικές εκδηλώσεις και παραγωγή 2 cd

·